ตารางห้องสมุดเคลื่อนที่

***ทุกวันพฤหัสบดี ณ ถนนวัฒนธรรม***